OÚ Nenačovice, Nenačovice 59,  266 01 Beroun
tel: +420 311 672 207,  email: ou@nenacovice.cz

pdf icon 20x25  Jednací řád zastupitelstva (pdf)

Jednací řád zastupitelstva obce Nenačovice

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce Nenačovice upravuje způsob jednání, zásady usnášení a kontroly plnění usnesení podle zákona č. 128/2000 Sb o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Pravomoc zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách dle §§ 84 a 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo obce si nevyhražuje žádné další pravomoci v působnosti obce.

Čl. 3
Příprava zasedání

 1. Přípravu zasedání, rozdělení úkolů a spolupráci s dotčenými orgány a organizacemi, případně dalšími osobami, zabezpečuje starosta obce.
 2. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedaní zastupitelstva mají členové zastupitelstva a předsedové výborů. Občané obce a osoby vlastnící v obci nemovitost mají právo vyjádřit na zasedání zastupitelstva svůj názor k projednávaným záležitostem a požadovat projednání určité záležitosti spadající do samostatné působnosti obce, je-li žádost podepsána nejméně 10% občanů obce.
 3. O místě, době a programu zasedání zastupitelstva informuje starosta občany nejméně 7 dnů před termínem konání zasedání a to na úřední desce obce, popř. též jiným vhodným způsobem. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Čl. 4
Svolání zasedání zastupitelstva obce

 1. Zasedání jsou řádná a mimořádná.
 2. Řádná zasedání se konají minimálně 4x ročně, obvykle v březnu, červnu, září a prosinci.
 3. Mimořádná zasedání se svolávají k naléhavému projednání závažných úkolů nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman středočeského kraje.
 4. Zasedání zastupitelstva svolává a řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva.

Čl. 5
Účast členů zastupitelstva na zasedání

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčasnit jednání zastupitelstva, v opačném případě jsou povinni se omluvit s uvedením důvodu neúčasti.
 2. Seznam přítomných členů zastupitelstva je součástí zápisu z jednání zastupitelstva.

Čl. 6
Průběh jednání zastupitelstva obce

 1. Zasedání zastupitelstva řídí předsedající (starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva).
 2. Při zahájení zasedání předsedající konstatuje, že zasedání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. V opačném případě zasedání ukončí a do 15 dnů svolá zasedání náhradní.
 3. Předsedající řídí zařazování jednotlivých bodů programu, rozpravu a hlasování. Jednání o věci zařazené do programu uvede předkladatel této věci. Návrhy stanovisek k projednávané věci jsou uvedena hned po jejím předložení a následně je zahájena rozprava. Členové zastupitelstva se k rozpravě hlásí zvednutím ruky. Po ukončení rozpravy následuje hlasování a vyhlášení výsledku tohoto hlasování.
 4. Členům zastupitelstva uděluje slovo předsedající. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. Předsedající může udělit slovo i ostatním přítomným. Nemluví-li však řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout. Předsedající také může, v zájmu zachování hladkého průběhu zasedání zastupitelstva, určit maximální dobu trvání jednotlivých diskusních příspěvků. Toto omezení se nevztahuje na členy zastupitelstva a členy státních orgánů ČR. Přihlásí-li se člen zastupitelstva v průběhu jednání s faktickou připomínkou, dostane neprodleně slovo.
 5. Závěr programu je vždy vyhrazen diskusi, které se mohou zúčastnit všichni přítomní, udělí-li jim předsedající slovo. Ruší-li někdo průběh zasedání, může být vykázán ze zasedací síně.

Čl. 7
Usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh usnesení, předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení, vychází ze bodů projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.
 2. Usnesení obsahově odpovídá výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány jednoznačně, adresně, s termíny a odpovědností za jejich plnění.
 3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v samostatné působnosti obce starostovi, místostarostovi, členům zastupitelstva nebo výborům obce.

Čl. 8
Hlasování

 1. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jeho bodech jednotlivě, stanovuje pořadí těchto bodů pro hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních bodech návrhu.
 4. Hlasování je buď veřejné nebo tajné, o způsobu hlasovaní rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelsta obce.
 5. Usnesení se vyhotovuje písemně spolu se zápisem ze zasedání, nejpozději do 7 dnů po skončení zasedání. Usnesení zastupitelstva podepisuje starosta obce.
 6. Zveřejnění usnesení se provádí jeho umístěním na internetové stránky obce spolu se zápisem ze zasedání.

Čl. 9
Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a žádný ze zastupitelů se již nehlásí o slovo.

Čl. 10
Zápis

 1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis.
 2. V zápisu z každého zasedání zastupitelstva se uvede:
  1. den a místo jednání
  2. jména přítomných zastupitelů obce
  3. jména určených ověřovatelů zápisu
  4. program jednání
  5. průběh a výsledky jednání
  6. případné další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelstav měly stát součástí zápisu
 3. Zápis se vyhotovuje nejpozději do 7 dnů po skončení zasedání a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Zápis je spolu s usnesením zveřejněn na internetových stránkách obce. O případných námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Čl. 11
Zabezpečení a kontrola usnesení

Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení zajišťuje starosta obce. Kontrola plnění usnesení se provádí na každém řádném zasedání obecního zastupitelstva.

Tento jednací řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2009 a nabývá účinnosti dne 1.8.2009.


Ing. Lubomír Sochr - starosta
Rostislav Szeliga - místostarosta

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com